About

We zijn een kleine organisatie met veel ervaring op het terrein. We trachten verantwoord ondernemerschap te promoten , kleine bedrijfjes te ondersteunen en zelf bedrijfjes op te richten die een zelfstandig statuut krijgen waarbij vooral aandacht uitgaat door zich te onderscheiden van de anderen door kwaliteit stiptheid en professionalisme.

GESCHIEDENIS

Opgericht in 1981 als feitelijke  vereniging van personen , groeide de organisatie in 1986 uit tot een volwaardige organisatie met een georganiseerd bestuur maar steeds en tot op heden vrijwillig personeel.

Sinds 1981 werden meer dan 41 wagens 14 vrachtwagens en 341 containers ( op 1-1-2020) verzonden . We verstuurden ook een helikopter voor Mali, 2 speedboats voor Pointe Noir voor de medische spoeddiensten, electrogeengroepen, ziekenwagens, …

Het overgrote deel naar Burkina Faso maar ook naar Pointe Noir, Kongo Brazaville, Kinshasa,Mali en Kolkata in Indie.

Onze containers  bevatten enkele humanitaire goederen afkomstig van Belgie, Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje, Canada,Duitsland, Polen, …

Partners:

www.wereldmissiehulp.be
https://www.watervoorontwikkeling.be/doorzoek-onze-projecten?search=noord-zuid

STATUTEN

2460    Kasterlee
STATUTEN *** 
Publicatie :   1999-09-16     N. 012920
Nummer van de vereniging : 1292099   Nr BTW of ondernemingsnr.:   466804283


Tussen de ondergetekenden :
1. De heer RATIAU, Michel Albert Jean-Marie, verpleger, wonende te 2460 Kasterlee (Lichtaart), Mezenstraat 35;
2. Mevr. ZERBO, Mamina Marie-Thérèse, taalkundige, wonende te 2460 Kasterlee (Lichtaart), Mezenstraat 35;
3. De heer ROGER Valérv Laurent Léonard, boekhouder, wonende te 6567 Merbes-le-Château, rue de la Rochelle 8;
4. Mevrouw HAEGEMAN, Danielle Marie Ghislaine, directiesecretaresse, wonende te 6567 Merbes-le-Château, rue de la Rochelle 8;
5. De heer ROGER, Guibert Jean Richard, student, wonende te 6567 Merbes-le-Château, rue de la Rochelle 8;
6. Mevr. ROGER, Daphné Louise Antoinette, studente, wonende te 6567 Merbes-le-Ch\Steau, rue de la Rochelle 8;

allen van Belgische nationaliteit uitgezonderd mevrouw ZERBO, voornoemd sub 2, die van Burkinese nationaliteit is.
Is het volgende overeengekomen met betrekking tot de statuten van een vereniging zonder winstoogmerk, die zij onder hen verklaren op te richten, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921.
TITEL I. — Benaming, zetel, doel, duur
Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam : “NOORD-ZUID”.
Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere stukken die van de vereniging uitgaan moeten voornoemde maatschappelijke naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de goed leesbare en voluit in letters geschreven woorden : ‘Vereniging zonder winstoogmerk”.
In haar betrekkingen met derden mag zij ook gebruik maken van de vertaling : “NORD-SUD”.
Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 2460 Kasterlee (Lichtaart), Mezenstraat 35.
Bij eenvoudige beslissing van de Raad van Beheer kan het adres van de zetel binnen de grenzen van het gerechtelijk arrondissement worden gewijzigd.
Iedere verandering van zetel moet binnen de maand worden bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Ze kan te allen tijde worden ontbonden, volgens de modaliteiten in de statuten voorzien.
Art. 4. De vereniging heeft tot doel :
organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die programma’s en projecten steunt in West-Afrika, goederen inzamelt en verzendt en andere organisaties bijstaat voor het transport van humanitaire goederen naar Benin, Mali, Burkina Faso en Ivoorkust.
Organisatie van tentoonstellingen.
Organisatie van bijeenkomsten.
Om het doel omschreven in het eerste lid te bereiken kan de vereniging alle initiatieven nemen en handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel te maken hebben en/of dit maatschappelijk doel kunnen bevorderen.
De vereniging zal ook bevoegd zijn haar medewerking te verlenen aan andere verenigingen met een gelijkaardig doel, eventueel tegen terugbetaling van de gemaakte kosten.
Bovenstaande opsomming is enkel beschrijvend en geenszins beperkend.
TITEL II. — Leden, aanneming, ontslag, verplichtingen
Art. 5. a) De vereniging bestaat uit werkende leden.
Met werkende leden wordt bedoeld de leden van de algemene vergadering omschreven in de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig.
Het aantal werkende leden is onbeperkt, doch het mag niet minder bedragen dan drie. De ondergetekende oprichters zijn de eerste werkende leden.
Tot de vereniging kan als werkend lid toetreden, al wie wordt aanvaard bij meerderheidsbesluit van de algemene vergadering.
Het kandidaat-lid dient zijn schriftelijk verzoek om aanvaarding te richten tot de raad van beheer en schriftelijk zijn instemming met het doel en de statuten van de vereniging te betuigen. Het aanvaarden van de statuten sluit aanvaarding van de reglementen van inwendige orde in.
b) De raad van beheer kan op door haar te bepalen voorwaarden andere personen als steunende leden tot de vereniging toelaten.
Het aantal steunende leden is onbeperkt.
Deze personen bezitten niet de rechten van de werkende leden. De rechten en verplichtingen van deze steunende leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement.
Tot de vereniging kan als steunend lid toetreden al wie wordt aanvaard bij meerderheidsbesluit van de raad van, beheer.
Het kandidaat-lid dient zijn schriftelijk verzoek om aanvaarding te richten tot de raad van beheer.
c) met de term lid in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de werkende leden.
De wettelijke bepalingen zijn alleen op de werkende leden toepasselijk.
Art. 6. Door de leden is geen bijdrage verschuldigd.
Art. 7. Einde lidmaatschap.
a) Elk lid kan te allen tijde, mits hij er een maand vooraf kennis van geeft, uit de vereniging treden.
Het ontslag dient bij aangetekend schrijven aan de raad van beheer ter kennis te worden gebracht.
b) Tot uitsluiting van een lid kan alleen door de algemene vergadering worden besloten met twee/derde meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Opgave van reden is niet vereist.
De uitsluiting heeft uitwerking zodra ze bij aangetekend schrijven aan het uitgesloten lid ter kennis werd gebracht.
c) Aan de raad van beheer wordt het recht verleend om een lid voorlopig te schorsen, bij unanimiteit van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, in afwachting van de beslissing van de algemene vergadering waarvan hiervoor sprake onder punt b).
d) Het lidmaatschap neemt van rechtswege een einde ingeval het lid overlijdt, failliet of onbekwaam wordt verklaard, of onder voorlopig bewind wordt gesteld.
Art. 8. Een uittredend of uitgesloten lid, een gefailleerd, onbekwaam verklaard of onder voorlopig bewind gesteld lid, evenmin als de rechthebbenden van een overleden lid, hebben generlei aanspraak op het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave van eventuele bijdragen, aanbrengsten of van andere prestaties vorderen.
Art. 9. Ter griffie van de burgerlijke rechtbank van de plaats waar de vereniging gevestigd is moet binnen de maand na de bekendmaking van de statuten een lijst worden neergelegd waarop de naam, voornamen, de woonplaats en de nationaliteit van al de leden van de vereniging naar alfabetische orde zijn vermeld. Elk jaar wordt zij aangevuld door de vermelding naar alfabetische orde, van de wijzigingen voorgekomen onder de leden. Eenieder kan van deze lijst(en) kosteloos inzage nemen.
TITEL III. — Beheer, directie.
Art. 10. De vereniging wordt beheerd door een raad van minstens drie beheerders, allen werkende leden van de vereniging.
Zij worden benoemd en hun mandaat kan worden herroepen door de algemene vergadering. De kandidaturen voor de raad van beheer moeten op de zetel van de vereniging toekomen minstens tien dagen voor de algemene vergadering.
Hun mandaat duurt drie jaar. Het eindigt bovendien door overlijden, ontslag, afzetting en door verlies van het lidmaatschap. Zij zijn onmiddellijk herkiesbaar.
Benoeming, ontslag en afzetting zomede elk hernieuwen en ophouden van het mandaat van een beheerder wordt binnen een maand in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad openbaar gemaakt.
De beheerders kunnen niet worden bezoldigd.
De raad kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris, en een penningmeester, en eventueel een ondervoorzitter.
Bij afwezigheid van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de ondervoorzitter, indien er een werd benoemd en aanwezig is, of door de oudst aanwezige beheerder.
Art. 11. De raad van beheer leidt de zaken van de vereniging en is bevoegd om alle handelingen van beheer (artikel 1988 B.W.) te verrichten, daarin begrepen organisatie, benoeming, ontslag en bezoldiging van het personeel, en het uitvaardigen van huishoudelijke reglementen.
De raad is bovendien bevoegd om alle daden van beschikking te stellen die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden, en onder meer het sluiten van alle aankopen, verkopen en ruilingen van roerende en onroerende goederen, van huur- en verhuurovereenkomsten, van welke duur ook, en van alle andere overeenkomsten, zelfs minnelijke schikkingen, dadingen, compromissen en arbitragebedingen; het aanvaarden en verwerpen van toelagen, schenkingen en legaten, het beleggen van gelden, aangaan van leningen, verlenen van hypotheken, en het verlenen van alle zakelijke waarborgen; voorts afstand van alle rechten en rechtsvorderingen, opheffing en machtiging tot doorhaling met of zonder kwitantie, van alle inschrijvingen, overschrijvingen, beslag en verzet.
De raad kan op zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen en taken overdragen aan een afgevaardigd-beheerder, tevens werkend lid, zoals hierna bepaald in artikel dertien.
Art. 12. Door de beheerders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht en tot de in hun beheer bedreven misgrepen.
Art. 13. De raad van beheer kan onder zijn leden een afgevaardigd beheerder aanduiden die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en dagelijkse briefwisseling en tekent namens de vereniging eveneens alle kwitanties en ontvangstbewijzen ten aanzien van vervoerinstanties, post, bank, spaarkas en dergelijke meer. Hij sluit tevens de contracten af met de openbare instellingen zoals water-, gas- en elektriciteitsbedrijf.
Voor rechtshandelingen die buiten het dagelijks bestuur en de bijzondere opdrachten vallen, is de vereniging slechts verbonden door de handtekening van twee beheerders waaronder de voorzitter.
Dezelfde wijze van vertegenwoordiging geldt voor het optreden in rechte en bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling.
Beheerders die namens de raad optreden moeten ten aanzien van derden geen blijk geven van enige beraadslaging of machtiging.
Is echter de machtiging van de algemene vergadering tot het verrichten van de voorgenomen handeling vereist, dan zal hiervan blijk dienen te worden gegeven.
Art. 14. De raad van beheer vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van twee beheerders.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter, indien er een werd benoemd, of door de oudst aanwezige beheerder.
Art. 15. De raad van beheer bepaalt zelf zijn huishoudelijk reglement waarin onder meer zal worden opgenomen :
de wijze van beraadslagen;
de voorwaarden waaraan de verschillende categoriën van leden zullen dienen te voldoen, alsmede hun respectievelijke rechten en verplichtingen in de schoot van de vereniging.
Art. 16. De notulen worden gehouden in een daartoe bestemd register en ondertekend door de voorzitter of de secretaris van de vergadering.
Art. 17. De rechtsgedingen waarin de vereniging optreedt als eiser of als verweerder worden gevoerd door de raad van beheer, op vervolging van de voorzitter of van de afgevaardigd beheerder.
TITEL IV. — Algemene vergadering der leden.
Art. 18. De algemene vergadering is de souvereine macht van de vereniging en samengesteld uit alle werkende leden die aan de statutaire verplichtingen voldaan hebben.
Ze heeft inzonderheid tot opdracht :
de beheerders te benoemen of te ontslaan alsook hun aantal te bepalen;
jaarlijks de rekeningen en begrotingen goed te keuren of te verwerpen; door de goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering wordt aan de beheerders ontheffing verleend van hun verantwoordelijkheid;
de statuten te wijzigen mits naleving van de bestaande wetgeving;
de vereniging te ontbinden of te fusioneren.
de aanvaarding en de uitsluiting van de leden;
de machten en bevoegdheden uit te oefenen die haar uitdrukkelijk door de wet of de statuten zijn toegekend.
Alle andere bevoegdheden worden uitgeoefend door de Raad van beheer.
Art. 19. De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden, behoudens hetgeen hierna volgt.
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de vergadering.
Art. 20. In geval van statutenwijziging, ontbinding of fusie van de vereniging, kunnen de beslissingen slechts worden genomen bij een meerderheid van vier vijfde van de stemmen inzover op de vergadering de twee derde van de leden aanwezig zijn. De leden die zich bij de stemming onthouden worden beschouwd als zijnde afwezig.
Indien de twee derde van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de eerste vergadering kan een tweede vergadering worden samengeroepen die geldig kan beslissen bij een meerderheid van twee derde van de stemmen welke ook het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde leden is.
Overeenkomstig artikel acht en artikel twintig van de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig, zal deze laatste beslissing door de burgerlijke rechtbank dienen bekrachtigd te worden.
Art. 21. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van beheer telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks eist.
Zij moet minstens eenmaal per jaar worden bijeengeroepen in de loop van de maand april voor het goedkeuren van de rekeningen en begroting en van het beleid van de beheerders.
De beheerders zijn bovendien verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens als tenminste één/vijfde van de werkende leden daarom verzoeken, en wel binnen een maand na het indienen van zulk verzoek bij de raad. Al de werkende leden moeten worden opgeroepen ten minste vijf dagen voor de vergadering. Dit geschiedt mondeling met afgifte van de agenda, of bij gewone brief die de agenda vermeldt.
De vergaderingen hebben plaats in de zetel of op de plaats die in de roeping is vermeld.
Art. 22. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van beheer en bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter, indien er een werd benoemd, of door de oudst aanwezige beheerder.
De voorzitter duidt zijn secretaris aan en twee stemopnemers. Al de leden vennoten beschikken in de vergadering over één stem.
Elk lid kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid voorzien van een schriftelijke volmacht, waarvan de vorm door de oproepingsbrief wordt voorgeschreven. Niemand mag meer dan één lastgever vertegenwoordigen. Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen kan niet geldig worden gestemd, tenzij mits toestemming van de raad van beheer.
Art. 23. De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een register van de processen-verbaal die ondertekend worden door de voorzitter en een beheerder.
Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar alle leden er zonder verplaatsing inzage kunnen van nemen.
Alle leden of derden die van een belang doen blijken kunnen uittreksels vragen ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
TITEL V. — Begroting, rekeningen.
Art. 24. Het boekjaar van de vereniging loopt van een januari tot eenendertig december.
Met het einde van elk boekjaar worden door de raad van beheer de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten en de begroting van het volgend jaar opgemaakt. Beiden worden ter goedkeuring voorgelegd aan de daaropvolgende gewone algemene vergadering.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit :
a) de eventuele bijdragen van de steunende leden;
b) bijdragen bestemd tot het dekken van de administratiekosten;
c) eventueel subsidies en vrijgevigheden, legaten, of inkomsten van alle aard die door haar zouden zijn verworven.
Art. 25. Het batig saldo (overschot van de inkomsten op de uitgaven) wordt overgedragen aan het reservefonds.
Het moet de vereniging in staat stellen zich te dekken tegen de risico’s die ze loopt ingevolge de vervulling van de opdrachten die haar zijn toevertrouwd en tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Het kan onder geen beding bij wijze van dividenden of op een andere wijze aan de leden worden uitgekeerd.
TITEL VI. — Fusie, ontbinding, vereffening
Art. 26. Ingevolge een beslissing van de algemene vergadering kan de vereniging fusioneren met andere soortgelijke verenigingen. Afdelingen kunnen worden opgericht bij beslissing van de raad van beheer, die de modaliteiten van organisatie en werking zal bepalen in overeenstemming met artikel vier.
Art. 27. De algemene vergadering spreekt de- ontbinding van de vereniging uit op de wijze aangeduid in artikel twintig. Ze bepaalt tevens de modaliteiten van de vereffening, duidt één of meer vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheid en gebeurlijk hun vergoeding.
Art. 28. In geval van ontbinding, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, zal na het vereffenen van de schulden en het aanzuiveren van de lasten, de aanwending van het netto overblijvend maatschappelijk aktief worden bepaald door de algemene vergadering, die daartoe door de vereffenaars zal worden bijeengeroepen.
Art. 29. Voor alles wat niet werd voorzien in onderhavige statuten, wordt verwezen naar de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.
Overgangsbepaling
Alle voornoemde oprichters zijn bijeengekomen en hebben beslist met eenparigheid van stemmen aan te stellen als bestuurders :
1. De heer RATIAU, Michel;
2. Mevr. ZERBO, Mamina;
3. De heer ROGER, Valéry;
4. Mevr. HAEGEMAN, Danielle, allen voornoemd, die aanvaarden.
Vervolgens zijn de bestuurders bijeengekomen en werd aangeduid en aangesteld tot :
Voorzitter afgevaardigd beheerder : de heer RATIAU, voornoemd.
Ondervoorzitter : Mevr. HAEGEMAN, voornoemd.
Secretaris : Mevr. ZERBO, voornoemd.
Penningmeester : de heer ROGER, Valéry, voornoemd.
Kasterlee (Lichtaart), 17 april 1999.
(Volgen de handtekeningen.)
Geregistreerd acht bladen, geen verzending, te Herentals. (Registratie I), op 20 april 1999. Boek 6/7 blad 69 vak 22. Ontvangen duizend frank (F 1000). (Get.) e.a. J. Aerts, eerstaanwezend inspecteur.